Dokument o registraciji 2021.
Odluka o cijeni fotokopiranja bibliotečke građe u JU Narodna biblioteka Budve
Odluka o visini dnevne naknade za svaki dan kašnjenja po knjizi
Odluka o visini članarine u JU Narodna biblioteka Budve
Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja bibliotečke građe u JU Narodna biblioteka Budve
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju narodne biblioteke
Odluka o osnivanju narodne biblioteke JU Biblioteka Budve
Statut
Odluka o usvajanju plana javnih nabavki za 2020. godinu
O Biblioteci
©Narodna biblioteka Budve 2018